Szukaj:

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia RoadnRoll

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia RoadnRoll

Na podstawie &11.p.3 i 4 Statutu Stowarzyszenia Zarząd H-D.C. Road’n’Roll zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Termin – 31 marca 2021, godz. 20.00. Miejsce – Walne zebranie w formie zdalnej, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Porządek obrad: Przedstawienie rocznego sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 2020 rok Rozpatrzenie i głosowanie nad zatwierdzeniem ww. rocznego sprawozdania za […]

Na podstawie &11.p.3 i 4 Statutu Stowarzyszenia Zarząd H-D.C. Road’n’Roll zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Termin – 31 marca 2021, godz. 20.00.

Miejsce – Walne zebranie w formie zdalnej, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Porządek obrad:

Przedstawienie rocznego sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 2020 rok
Rozpatrzenie i głosowanie nad zatwierdzeniem ww. rocznego sprawozdania za 2020 rok, zgodnie z &11.p.3 Statutu Stowarzyszenia.
Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia zgodnie z &11.p.4 Statutu Stowarzyszenia, z wykonania obowiązków za 2020 rok.
Głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zgodnie z &11.p.5 Statutu Stowarzyszenia, z wykonania obowiązków za 2020 rok.
Podjęcie uchwały w kwestii budżetu Stowarzyszenia na 2021 rok, w szczególności ustalenia składek członkowskich na 2020 rok.
Podjęcie uchwały związanej z przyjęciem nowych członków Stowarzyszenia zgodnie &8.p.1 Statutu z uwzględnieniem formalności zgodnie z &.8.p2. Statutu.
inne propozycje tematów – prośba o zgłaszanie innych tematów na Walnego dnia 22.03.2021 r.

Jednocześnie przypomina się, że zgodnie z &11. p.14 i p.15 Statutu, w przypadku niemożliwości uczestnictwa członka w Walnym Zebraniu Członków, istnieje możliwość udzielenia pełnomocnictwa innemu członkowi, z zastrzeżeniem, że pełnomocnikiem członka zwykłego może być inny członek zwykły i analogicznie te same zasady dla członka wspierającego.

Plan organizacji i przebieg zebrania:

1. Obowiązujące środki komunikacji elektronicznej:

a/ adres email: club@roadnroll.pl,

b/ platforma komunikacyjna on-line – aplkacja ZOOM zgodnie z dotychczasową w 2020 roku, praktykowaną w związku z Covid19, formą zebrań klubowych. Link do udziału w Walnym zebraniu wysyłany do członków przed zebraniem na adresy mailowe członków Stowarzyszenia.

2. Terminy:

– do 17.03.21 – 100% uprawnionych członków udzieliło zgody na taką formę zebrania w formie dokumentowej,

– 17.03.21 – godz. 20.00 – spotkanie na aplikacji ZOOM członków Stowarzyszenia celem omówienia zasad i szczegółów zabrania

– 17.03.21 – ogłoszenie przez Zarząd zwołania Walnego zebrania na dzień 31.03.2021.

– do 22.03.21 – zgłaszanie dodatkowych tematów do omówienia na Walnym

– do 24.03.21 – wysłanie do członków materiałów na Walne – sprawozdanie Zarządu, treści uchwał, kart do pisemnego głosowania umożliwiających oddanie głosu przed lub w trakcie Walnego, przez członka lub pełnomocnika.

– 31.03.21 środa godz. 20.00 aplikacja ZOOM I tura – początek Walnego, bezpośrednio po zakończeniu – II tura – ogłoszenie wyników głosowania.

– Nie przewiduje się głosowania:

1. W trybie tajnym ze względu na brak zapewienia formy tajności tą drogą,

2. Wyboru władz Stowarzyszenia na nową kadencję – automatyczne przedłużenie dotychczasowej kadencji do czasu zakończenia pandemii zgodnie z poniższym aktem prawnym,

Podstawa prawna:

1. Zgodnie z zapisem § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii /Dz. U z 2020 r. poz. 1758/, § 1 pkt 1, § 1 pkt 17 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii /Dz. U. z 2020 r., poz. 1871/ na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzony został stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. W/w przepisy wprowadziły również ograniczenia w zakresie organizacji wszelkiego rodzaju spotkań i zebrań, niezależnie od ich rodzaju.

2. Zgodnie z zapisem art. 10 ust. 1a- 1e (dodany w związku z pandemią koronawirusa) ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach /tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 2261),1a. Jeżeli członkowie władzy stowarzyszenia wyrazili na to zgodę w formie dokumentowej, głosowanie poza posiedzeniami władz stowarzyszenia może odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
1b. Możliwość udziału w posiedzeniu władz stowarzyszenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest wskazana w zawiadomieniu o tym zebraniu,zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.
1c. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach władzy stowarzyszenia odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:
1) transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;
2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek władzy stowarzyszenia może wypowiadać się w toku obrad;
3) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia.

3. Zgodnie z zapisem art. 10 ust. 1f ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach /tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 2261), jeżeli kadencja władz stowarzyszenia, upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Dariusz Wójcik

President

H-D.C. Road’n’Roll

we Wrocławiu